Distance learning center - ULSIT

Legal Notice

ЦДО към УниБИТ обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, собствената си политика за поверителност и вътрешните правила за защита на личните данни. Вие може да поискате от Центъра за дистанционно обучение да премахне Вашите лични данни от платформата за е-обучение ILIAS, с което ще бъде прекратен и достъпът Ви до нея. Достъп до личните Ви данни в платформата за е-обучение имат упълномощени служебни лица в изпълнение на своите основни задължения. Всяко служебно лице, което има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощено, и е длъжно да работи с данните като поверителни.